Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odebírat novinky
Generic win

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV KÍN CINEMAX H1

Ochrana osobných údajov 

Návštevník dobrovoľne súhlasí s tým, aby spoločnosť resp. prevádzkovateľ CINEMAX, a. s.,  Ševčenkova 19, Bratislava 851 01, IČO: 36 612 367 spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, fotografia, zvukový, zvukovo – obrazový záznam za účelom organizovania podujatí.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov.

Každý  návštevník vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa môže návštevník žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona), a že mu boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 cit. zákona. Zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Mohlo by vás zaujímať