Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odebírat novinky
Generic win

Všeobecné obchodní podmínky kin CINEMAX

I.    Úvodní ustanovení a definice pojmů

1.1    Tyto všeobecné obchodní podmínky kin CINEMAX (dále jen jako „Všeobecné obchodní podmínky“) vydává provozovatel sítě kin CINEMAX, společnost CNMX CINEMA COMPANY CZ, s.r.o., IČ: 080 40 109, DIČ: CZ08040109, se sídlem Národní 364/39, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 312028 (dále jen jako „Provozovatel“).
1.2    Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy na nákup vstupenek na filmová nebo jiná představení v kinech provozovaných Provozovatelem (dále jen jako „kupní smlouva“) uzavírané mezi Provozovatelem jako prodávajícím na straně jedné a třetí osobou jako kupujícím na straně druhé (dále jen jako „Zákazník“) prostřednictvím internetové stránky www.cine-max.cz nebo prostřednictvím pokladny jakéhokoli kina provozovaného Provozovatelem v České republice (dále jen jako „kino“).
1.3    Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
1.4    Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je Vnitřní řád kin CINEMAX dostupný zde: www.cine-max.cz/nabidka-cinemax/cinemax-pro-divaky/vnitrni-poradek-kin-cinemax/ (dále jen jako „Vnitřní řád“) a Reklamační řád kin CINEMAX dostupný zde: www.cine-max.cz/nabidka-cinemax/cinemax-pro-divaky/reklamacni-poradek-kin-cinemax/ (dále jen jako „Reklamační řád“).
1.5    Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí:
1.5.1    „Vstupenkou“ běžná vstupenka nebo e-vstupenka opravňující držitele vstupenky k vstupu do kinosálu.
1.5.2    „Běžnou vstupenkou“ vstupenka v listinné podobě zakoupená a zároveň vytištěná v pokladně Kina.
1.5.3    „E-vstupenkou“ vstupenka zakoupená prostřednictvím internetové stránky www.cine-max.cz s unikátním QR kódem, která je součástí potvrzujícího e-mailu, který bude doručen Zákazníkovi vždy po objednání a úhradě e-vstupenky přes internetovou stránku www.cine-max.cz .
1.5.4    „Volnou vstupenkou“ vstupenka, kterou Zákazník obdržel od Provozovatele v rámci propagační nebo jiné akce, aniž by za ni byl povinen zaplatit Provozovateli kupní cenu.
1.5.5    „Zlevněným vstupným“ snížená cena vstupenky pro dítě do 12 let (dále jen jako „dítě“), studenta do 26 let (dále jen jako „student“), seniora ve věku nad 60 let (dále jen jako „senior“) a držitele průkazu ZTP (dále jen jako „ZTP“), dle platného ceníku Provozovatele.
1.5.6    „Držitelem vstupenky“ osoba, jež vstupenku předloží při vstupu do kinosálu.
1.5.7    „Orgánem dohledu“ Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.
1.6    Zakoupením vstupenky Zákazník potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami důkladně seznámil, rozumí jim a souhlasí s nimi. Obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné.
1.7    V případě potřeby může Zákazník Provozovatele kontaktovat prostřednictvím e-mailu kinool@cine-max.cz .
 
II.    Způsob zakoupení Běžné vstupenky

2.1    Zákazník si může zakoupit běžnou vstupenku na konkrétní představení v pokladně kina uvádějícího požadované představení dle platného programu kina.

III.    Způsob zakoupení e-vstupenky

3.1    Zákazník si může zakoupit e-vstupenku na konkrétní představení prostřednictvím internetové stránky www.cine-max.cz , a to tak, že po výběru konkrétního kina, představení a času představení bude přesměrován na internetovou stránku prodej.cine-max.cz/kino-ololympia/ID_FILMU a zaplatí za e-vstupenku cenu vstupenky podle objednávky vytvořené prostřednictvím služby 3dsecure.gpwebpay.com.
3.2    E-vstupenku je možné zakoupit nejpozději 30 minut před začátkem požadovaného představení uvedeného v programu kina. Později si může Zákazník zakoupit v pokladně kina pouze běžné vstupenky na neobsazená místa.
3.3    Po výběru a označení konkrétního představení Zákazník označí počet obyčejných e-vstupenek a počet e-vstupenek se zlevněným vstupným a zvolí místo vstupenky (PREMIUM Plus, VIP lounge) a druh vstupenky (obyčejná, dítě, student, senior, ZTP). Zákazník pokračuje krokem „VŠE JE OK, CHCI TYTO VSTUPENKY“, kde může zadat číslo CINEMAX karty v případě, že disponuje platnou CINEMAX kartou, a email, na který mu bude po úhradě ceny doručena e-vstupenka. Zákazníkovi se zároveň zobrazí celková kupní cena e-vstupenky, kterou je Zákazník povinen uhradit po potvrzení objednávky výběrem možnosti „PŘEJÍT K PLATBĚ“. Před potvrzením objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Uvedená kupní cena je aktuální cenou pro objednané e-vstupenky a je cenou konečnou, tj. včetně DPH a případných poskytnutých slev. Zákazník vyjádří souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů a potvrdí, že je starší 16 let.
3.4    Po potvrzení objednávky e-vstupenky v kroku „PŘEJÍT K PLATBĚ“ bude Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány Raiffeisen Bank, prostřednictvím které provede úhradu. Úhradu je nutné provést v časovém limitu do 10 minut, který se počítá od okamžiku zahájení procesu platby přesměrováním na platební bránu. Po vypršení časového limitu 10 minut nebude započatá objednávka uskutečněna.
3.5    Po uskutečnění úspěšné platby prostřednictvím zabezpečené platební brány Raiffeisen bank v časovém limitu 10 minut bude Zákazník opět přesměrován na internetovou stránku prodej.cine-max.cz pro vygenerování a zobrazení e-vstupenky a následně na internetovou stránku www.cine-max.cz. Zákazníkovi bude rovněž na jím zadanou platnou a funkční e-mailovou adresu odeslán potvrzující e-mail obsahující unikátní QR kód, variabilní symbol a platnou e- vstupenku (e-vstupenky) ve formátu PDF opravňující ke vstupu do kinosálu.
3.6    Objednávka bude úspěšně dokončena pouze v případě, že Zákazník vyčká na přesměrování na internetové stránky prodej.cine-max.cz a následně na www.cine-max.cz a na řádně zadaný a funkční e-mail mu bude doručen potvrzující e-mail s e-vstupenkou. V případě, že Zákazník nevyčká na přesměrování a nezadá správný a funkční e-mail pro doručení e-vstupenky, Provozovatel nenese odpovědnost za nedokončení objednávky a Zákazníkovi nevznikne nárok na vrácení zaplacené ceny E-vstupenky. V takovém případě musí Zákazník uplatnit reklamaci realizované úhrady v bance.
3.7    Okamžikem doručení e-vstupenky na e-mail Zákazníka se považuje kupní smlouva za uzavřenou.
3.8    Kupní smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Kupní smlouvu tvoří tyto Všeobecné obchodní podmínky, objednávka a její přijetí ze strany Provozovatele. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva bude uložena u Provozovatele v elektronické podobě s tím, že Provozovatel k ní Zákazníkovi umožní na jeho výzvu přístup.
3.9    Před vstupem do kinosálu je Zákazník povinen se uvaděči prokázat předložením e-vstupenky s unikátním QR kódem, který je buď možno naskenovat z přenosného elektronického zařízení (mobilního telefonu, tabletu apod.), nebo ze Zákazníkem vytištěné e-vstupenky. Kód musí být čitelný a nepoškozený. Zákazník přebírá odpovědnost za nešíření e-vstupenky, aby tak zabránil jejímu případnému zneužití.
3.10    Unikátní QR kód na e-vstupence je platný pouze jednou. To znamená, že při jakémkoliv dalším předložení QR kódu se na takto předloženou e-vstupenku nebude přihlížet a na jejím základě nebude povolen vstup do kinosálu, a to bez ohledu na to, kdo výše uvedené e-vstupenky předloží.
3.11    Zákazník je povinen, pokud uplatňuje nárok na poskytnutí Zlevněného vstupného, prokázat oprávněnost nároku na zlevněnou e-vstupenku předložením platného dokladu nebo platné CINEMAX karty, která opravňuje držitele ke slevě, před vstupem do kinosálu. Kumulace jednotlivých slev není možná. V případě, že Zákazník neprokáže nárok na zlevněnou e-vstupenku, bude e-vstupenka považována za neplatnou, vstup do kinosálu nebude povolen a nevznikne nárok na vrácení zaplacené ceny e-vstupenky.
3.12    E-vstupenka je platná 20 minut před představením a 90 minut po začátku představení.
3.13    Jednou transakcí lze zakoupit max. 6 ks e-vstupenek.
3.14    E-vstupenka slouží rovněž jako daňový doklad pro daňové účely.

IV.    Odstoupení od Kupní smlouvy a výměna e-vstupenek

4.1    Prodej e-vstupenek na filmová nebo jiná představení provozovaná Provozovatelem se považuje za smlouvu o využití volného času, kdy podnikatel poskytuje toto plnění v určeném termínu a z tohoto důvodu Zákazník jako spotřebitel nemůže, ve smyslu § 1837 písm. j) občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené může Zákazník požádat Provozovatele o výměnu zakoupené e-vstupenky po splnění podmínek uvedených níže.
4.2    O výměnu e-vstupenky je možné požádat e-mailem doručeným na e-mailovou adresu kinool@cine-max.cz  vždy nejpozději 30 min. před začátkem představení, na které se e-vstupenka vztahuje, nebo osobně v kanceláři provozního manažera kina po dobu otevírací doby příslušného kina (nejpozději 30 min. před začátkem představení, na které se E-vstupenka vztahuje). Žádost o výměnu E-vstupenek bude posouzena odpovědným pracovníkem Provozovatele s ohledem na platný Reklamační řád. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen vyhovět jeho žádosti o výměnu e-vstupenky a každá žádost bude posuzována individuálně.
4.3    Výměnu e-vstupenek je možné uplatnit pouze na transakci jako celek, tzn. na všechny e-vstupenky zakoupené prostřednictvím jedné objednávky.
4.4    Pokud Zákazník uplatní žádost o výměnu příslušné e-vstupenky po uplynutí výše uvedených lhůt, bude taková žádost o výměnu E-vstupenky automaticky odmítnuta z důvodu jejího pozdního uplatnění.
4.5    V žádosti o výměnu e-vstupenek je potřebné uvést jméno, příjmení, telefonický kontakt a přiložit e-vstupenku.

V.    Reklamace

5.1    Nesplní-li Provozovatel povinnosti vyplývající z kupní smlouvy řádně a včas, může Zákazník uplatnit své právo z vadného plnění u Provozovatele.
5.2    Postupy a lhůty vyřizování reklamací se řídí Reklamačním řádem, který je umístěn na internetové stránce www.cine-max.cz  a v prostorách kin.

VI.    Osobní údaje a jejich ochrana

6.1    Provozovatel zajišťuje ochranu osobních údajů Zákazníka v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
6.2    Informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webové stránce Provozovatele www.cine-max.cz  v části Ochrana osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že je Provozovateli povinen poskytnout osobní údaje ve správné a pravdivé formě a je též povinen informovat Provozovatele o každé změně svých osobních údajů. Zákazník potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl, jsou správné. Zákazník při odeslání objednávky potvrdí, že v souladu se zákonem mu bylo poskytnuto poučení týkající se ochrany osobních údajů, a to aktivováním příslušné funkce na webové stránce Provozovatele.

VII.    Alternativní řešení sporů

7.1    Pokud Zákazník není spokojen se způsobem, kterým Provozovatel vyřídil jeho reklamaci, nebo se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na Provozovatele s žádostí o nápravu (prostřednictvím e-mailu na cine-max@cine-max.cz ). Pokud Provozovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě, nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, má Zákazník právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu podle ustanovení § 20n a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s Provozovatelem je Orgán dohledu, nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (seznam je dostupný na stránce www.mpo.cz).
7.2    Zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Zákazník může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII.    Závěrečná ustanovení

8.1    Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro Zákazníka v rozsahu a znění uvedeném na internetových stránkách Provozovatele v den zakoupení vstupenky Zákazníkem.
8.2    Aktivováním příslušné funkce před zakoupením e-vstupenky kupující potvrdí, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil v plném rozsahu, a že porozuměl jejich obsahu, souhlasí s nimi a je jimi vázán.
8.3    Provozovatel si vyhrazuje právo v zákonném rozsahu tyto Všeobecné obchodní podmínky, případně jejich část, kdykoli měnit.
8.4    Jakékoliv změny těchto Všeobecných obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem uvedeným v aktualizovaném znění.
8.5    Kupní smlouva a Všeobecné obchodní podmínky a veškerá práva a povinnosti z nich plynoucí, včetně práv a povinností z porušení Kupní smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek, jakož i vztahy v Kupní smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
8.6    Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění, ke kterému došlo dne 1. 12. 2020.