Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odebírat novinky
Generic win

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(A) Tento dokument

Tento dokument předkládá společnost CNMX CINEMA COMPANY CZ, s.r.o. svým jménem, (dále jen “CNMX CINEMA COMPANY CZ ”, “my”, “nás” a “naše”), a je určena fyzickým osobám, mezi nimiž a námi probíhá interakce, včetně zákazníků, návštěvníků našich Webových stránek, jakož i dalších uživatelů našich produktů nebo služeb (společně “vy”, „vás“ a „vaše“ nebo „subjekt Osobních údajů“). Definované pojmy, které jsou užívány v tomto dokumentu, jsou vysvětleny v části (U) níže.

Pro účely tohoto dokumentu je Jobman Správcem Osobních údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny v části (S).

Tento dokument může být měněn či aktualizován, aby odrážel změny našich postupů v oblasti Zpracování Osobních údajů, případně změny příslušných právních předpisů. Doporučujeme, abyste si tento dokument pozorně přečetli a pravidelně kontrolovali tuto stránku, abyste zaznamenali jakékoli změny, které případně v souladu s podmínkami tohoto dokumentu provedeme.

 

(B) Shromažďování Osobních údajů

Osobní údaje o vás můžeme shromažďovat z těchto zdrojů:

Údaje, které poskytnete vy: Můžeme získávat vaše Osobní údaje, když nám je poskytnete (například pokud pro vás vykonáváme některé činnosti, můžeme Zpracovávat Osobní údaje, které poskytnete našim operátorům nebo našim zaměstnancům). Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud vznesete dotaz, nebo pokud nás kontaktujete emailem nebo jinými prostředky (elektronicky nebo papírovou formou).

Údaje, které poskytne třetí osoba: Můžeme shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje od třetích osob, které nám je poskytnou, zejména z placených databází kontaktních údajů.

Údaje o vztahu: Můžeme shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje v rámci běžného vztahu s vámi (například poskytujeme naše služby vám nebo vašemu zaměstnavateli, nebo pokud nám vy nebo váš zaměstnavatele dodáváte produkty nebo služby a my si uchováme Osobní údaje s tímto vztahem související).

Údaje, které zveřejníte: V některých případech můžeme shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje, které jste se zjevně rozhodli zveřejnit, a to i prostřednictvím sociálních médií (například můžeme shromažďovat informace z vašeho profilu (profilů) v sociálních médiích, pokud na nich umístíte veřejný příspěvek o nás).

Údaje z Webových stránek: Můžeme shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje, když navštívíte kterékoli naše Webové stránky nebo využijete jakékoli funkce nebo zdroje dostupné prostřednictvím Webové stránky.

 

(C) Vytváření Osobních údajů

Můžeme rovněž vytvářet Osobní údaje o vás, jako například záznamy o vašich interakcích s námi a údaje o vaší nákupní historii nebo vašich preferencích.

 

(D) Kategorie Osobních údajů, které můžeme zpracovávat

Můžeme Zpracovávat níže uvedené kategorie Osobních údajů o vás:

Údaje o vás: jméno (jména); preferované jméno; a titul.

Demografické údaje: pohlaví; datum narození / věk.

Kontaktní údaje: korespondenční adresa; adresa pro doručování; telefonní číslo; emailová adresa.

Záznamy o udělených souhlasech: záznamy o jakémkoli souhlasu, který jste případně dali, spolu s datem a časem, způsobem udělení souhlasu, a jakékoli související informace (například předmět souhlasu).

Platební údaje: fakturační záznamy; platební záznamy; fakturační adresa; platební metoda; číslo bankovního účtu; jméno majitele účtu; údaje o zabezpečení účtu; BACS; SWIFT; IBAN; částka; datum úhrady; a záznamy o kontrolách.

Údaje týkající se požadavků vznesených pomocí našich komunikačních kanálů: jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefon, datum a čas činností spojených s vyřizováním požadavků, krátký popis požadavků, termíny pro splnění, statusy požadavků, role žadatele.

Údaje týkající se našich Webových stránek: typ zařízení; operační systém; typ prohlížeče; nastavení prohlížeče; IP adresa; jazykové nastavení; data a časy připojení k Webové stránce; uživatelské jméno; heslo; údaje o bezpečném přihlášení; údaje o užívání; agregované statistické informace.

Údaje o vašich nákupech: údaje o produktech, které jste nakoupili.

Údaje o vašem nákupním jednání: údaje o historii vašich nákupů a preferencí.

Názory a stanoviska: jakékoli názory a stanoviska, která nám zašlete na základě vlastní volby, nebo které uvedete ve veřejných příspěvcích na platformách sociálních médií.

Osobní údaje, které nám sdělíte v popisu Vaší otázky: jakékoli údaje, které nám sdělíte při využití služeb “Napište nám svůj dotaz” a “Kontaktujte nás”.

Reklamační údaje: údaje obsažené ve vaší reklamaci.

Osobní údaje, které nám sdělíte při vzájemné komunikaci: jakékoli údaje, které nám sdělíte prostřednictvím elektronické nebo papírové komunikace, kterou s námi povedete (například emailem, datovou schránkou nebo pozemní poštou).

Marketingové údaje: údaje, které se o vás zobrazují na našich fan pages, na sociálních sítích, údaje o vašich preferencích, které se týkají personalizovaných marketingových nabídek.

 

(E) Právní základ Zpracování Osobních údajů

Při Zpracovávání Osobních údajů v souvislosti s účely uvedenými v tomto dokumentu se můžeme v závislosti na okolnostech spoléhat na některý z níže uvedených právních základů:

Plnění smlouvy: Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud je Zpracování nezbytné v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou s námi případně uzavřete; o tento právní základ se například opíráme v případě prodeje lístků, nebo pokud bychom si s vámi dopisovali v souvislosti s našimi smlouvami;

Soulad s příslušnými právními předpisy: Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud je Zpracování vyžadováno příslušnými právními předpisy, mezi něž patří zejména

- zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb,

- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; nebo

Oprávněné zájmy: Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud máme na Zpracování oprávněný zájem. V každém případě usilujeme, aby bylo zajištěno níže uvedené:

- Zpracování je v souladu se zákonem, je přiměřené a prováděné v souladu s podmínkami tohoto dokumentu;

- máme oprávněný obchodní zájem na provedení Zpracování; a

- není zde vyšší pravděpodobnost nepříznivého dopadu na vaše zájmy, základní práva nebo svobody v důsledku Zpracování.

 

(F) Citlivé osobní údaje

Nesnažíme se shromažďovat ani jinak Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje v rámci běžné obchodní činnosti. Pokud je z jakéhokoli důvodu nezbytné Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje, opíráme se o některý z níže uvedených právních základů:

Soulad s příslušnými právními předpisy: Můžeme Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje, pokud je Zpracování vyžadováno nebo povoleno příslušnými právními předpisy;

Souhlas: Můžeme Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje, pokud jsme v souladu s příslušnými právními předpisy získali váš výslovný předchozí souhlas se Zpracováním vašich Citlivých osobních údajů (tento právní základ se používá pouze ve vztahu ke Zpracování, které je zcela dobrovolné - nepoužívá se pro Zpracování, které je nezbytné nebo povinné v jakémkoli ohledu).

Smlouva: Můžeme Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje, pokud je takové zpracování požadováno smluvním vztahem s vámi.

Pokud nám poskytnete Citlivé osobní údaje jakéhokoli jiného subjektu údajů, musíte zajistit, aby se z vaší strany jednalo o poskytnutí v souladu se zákonem, a dále zajistit, že se budeme ve vztahu ke Zpracování takových Citlivých osobních údajů moci opírat o některý z výše uvedených právních základů.

 

(G) Účely, k nimž můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje

Vaše Osobní údaje můžeme Zpracovávat k níže uvedeným účelům či případně dle příslušných právních předpisů:

Poskytování produktů a služeb, např. online prodej lístků: Poskytování našich produktů nebo služeb na vyžádání; poskytování propagačních předmětů na vyžádání; a komunikace s vámi ohledně takových produktů a služeb. To může zahrnovat například naše Zpracování vašich údajů za účelem odeslání zboží, které jste si zakoupili, abychom vám mohli poslat fakturu atd.

Vyřizování reklamací a stížností: V případě reklamace potřebujeme vaše identifikační a kontaktní údaje. Při vyřizování reklamací postupujeme podle Všeobecných obchodních podmínek.

Organizování a vyhodnocování spotřebitelských soutěží: V případě, že se zapojíte do soutěže a poskytnete nám vaše osobní údaje, budou tyto osobní údaje zpracovávány výlučně pro účely soutěže, jejího vyhodnocení a zaslání výhry.

Informování veřejnosti hromadnými sdělovacími prostředky: Máme zájem přinášet informace o dění ve společnosti, o novinkách ve filmech, o probíhajících akcích a akcích za účelem propagace a zvýšení povědomí o naší značce v očích zaměstnanců a veřejnosti. Zpracováváme osobní údaje subjektů údajů ve formě příspěvků (článků).

Organizování akcí a vyhotovování fotodokumentace: Zpracováváme osobní údaje v podobě fotografií, videozáznamů, audiozáznamů a audiovizuálních záznamů pro účely propagace filmů, akcí a dalších produktů.

Soulad se zákony a právními předpisy: Dodržování četných právních povinností, které se na nás vztahují, jako například; využívání dokumentace v případě šetření prováděného příslušnými orgány, případně v rámci jiné interakce s orgány veřejné správy.

Ke zlepšování služeb pro naše zákazníky: Můžeme využívat vaše Osobní údaje ke zlepšování našich služeb; abychom vám mohli nabízet relevantnější zboží; abychom vám mohli předkládat lepší nabídky.

K poskytování služeb pro zákazníky: abychom vám pomohli s řešením jakýchkoli problémů; za tímto účelem jsou zpracovávány také veškeré údaje, které byly získány elektronickou nebo papírovou komunikací či během hovoru na lince, mohou být za tímto účelem nahrávány.

K správě požadavků klientů: Abychom vám poskytovali ty nejlepší možné služby, zpracováváme Osobní údaje, které slouží ke splnění služeb poskytovaných naší společnosti žadateli, tedy k zadání a vyřešení požadavků komunikovaných přes naše oficiální komunikační kanály.

Naše Webové stránky: Provozování a správa našich Webových stránek; poskytování obsahu, zobrazování reklam a jiných informací pro vás; komunikace a interakce s vámi prostřednictvím našich Webových stránek; a informování vás o změnách kterýchkoliv našich Webových stránek, našich produktů nebo našich služeb.

Komunikace: Komunikace s vámi pomocí jakýchkoli prostředků (a to i prostřednictvím emailu, telefonu, textových zpráv, sociálních médií, poštou nebo osobně), se sdělováním zpráv a jiných informací, které by vás mohly zajímat, s tím, že veškerá taková sdělení vám musí být poskytována v souladu s příslušnými právními předpisy; udržování a aktualizace vašich kontaktních údajů dle potřeby; a získávání vašeho předchozího, volitelného souhlasu dle potřeby.

Komunikace a provoz IT: Správa našich komunikačních systémů; provoz bezpečnostních IT systémů; a prověrky bezpečnosti IT.

Ochrana zdraví a bezpečnosti: Posouzení ochrany zdraví a bezpečnosti a vedení záznamů; a zajišťování souladu s příslušnými právními předpisy.

Finanční řízení: Prodej; finance; firemní audity.

Průzkumy: Vaše zapojování za účelem získání vašich názorů na naše produkty a služby.

Šetření: Odhalování, šetření a prevence porušení pravidel a trestné činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.

Soudní či správní řízení: Prokázání, výkon a obhajoba zákonných práv.

Zlepšování našich Webových stránek a Produktů: Identifikace problémů spojených s našimi Webovými stránkami nebo našimi produkty; plánování zlepšení našich Webových stránek nebo našich produktů; a vytváření nových Webových stránek nebo produktů.

 

(H) Sdělování Osobních údajů třetím osobám

Můžeme sdělovat Osobní údaje jiným subjektům v rámci společnosti CNMX CINEMA COMPANY CZ, s.r.o., a to k legitimním obchodním účelům (včetně provozování našich Webových stránek a poskytování produktů a služeb vám) a v souladu s příslušnými právními předpisy. Úplný seznam subjektů v rámci společnosti CNMX CINEMA COMPANY CZ, s.r.o., které případně mohou mít přístup k Osobním údajům, je k dispozici v části (S).

Kromě toho můžeme sdělovat Osobní údaje:

• vám, případně vašim ustanoveným zástupcům;

• soudním a správním orgánům na požádání, na základě zákonné povinnosti nebo příkazu příslušného orgánu, nebo za účelem oznamování informací nebo podezření na porušení příslušného zákona nebo předpisu;

Pokud angažujeme externího Zpracovatele ke Zpracování vašich Osobních údajů, na daného Zpracovatele se budou vztahovat závazné smluvní závazky: (i) Zpracovávat Osobní údaje pouze v souladu s našimi předchozími písemnými pokyny; a (ii) přijmout opatření k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti Osobních údajů; spolu s jakýmikoli dalšími požadavky dle příslušných právních předpisů.

 

(I) Profilování

Zpracování vašich Osobních údajů může zahrnovat automatizované rozhodování, včetně Profilování, které se provádí k těmto účelům:

- Profilovací činnost: Slevy uzpůsobené na míru

- Důvody Profilovací činnosti: Analyzujeme nákupní aktivity a zájmy našich zákazníků. Tyto informace jsou analyzovány, aby byly identifikovány nejvhodnější propagační akce a slevy, které naším zákazníkům nabízíme.

- Důsledky pro vás: Pokud jste naším přímým zákazníkem, Profilovací činnost může znamenat, že budete dostávat slevy, které nejsou dostupné jiným osobám, a že jiné osoby dostanou slevy, které nejsou dostupné vám.

 

(J) Převod Osobních údajů do zahraničí

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru našeho podnikání se může stát, že budeme v souvislosti s účely uvedenými v tomto dokumentu potřebovat převést vaše Osobní údaje jiným subjektům v rámci skupiny CNMX CINEMA COMPANY CZ, s.r.o., jakož i třetím osobám.

Pokud převádíme Osobní údaje z EHP příjemci na území mimo EHP, který nespadá pod Odpovídající jurisdikci, činíme tak na základě příslušné legislativy, a navíc vyžadujeme odpovídající technická a organizační opatření pro zpracování takových Osobních údajů.

Upozorňujeme, že když převádíte jakékoli Osobní údaje přímo nějakému subjektu CNMX CINEMA COMPANY CZ, s.r.o., mimo EHP, neneseme odpovědnost za předmětný převod vašich Osobních údajů. Budeme nicméně vaše Osobní údaje Zpracovávat od okamžiku jejich obdržení, a to v souladu s ustanoveními tohoto dokumentu.

 

(K) Zabezpečení údajů

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich Osobních údajů proti náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému sdělování, neoprávněnému přístupu, jakož i jiným protiprávním nebo neoprávněným formám Zpracování, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vzhledem k tomu, že internet je otevřený systém, přenos informací prostřednictvím internetu není zcela bezpečný. Přestože jsme přijali veškerá přiměřená opatření k ochraně vašich Osobních údajů, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů, které nám posíláte prostřednictvím internetu – jakýkoli takový přenos je na vlastní riziko, přičemž jste povinni zajistit, aby jakékoli Osobní údaje, které nám posíláte, byly posílány bezpečným způsobem.

 

(L) Správnost údajů

Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby:

• vaše Osobní údaje, které Zpracováváme, byly správné, a v případě potřeby též aktualizované; a

• jakékoli vaše Osobní údaje, které Zpracováváme a které nejsou správné (s ohledem na účel Zpracování), byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Můžeme vás požádat o potvrzení správnosti vašich Osobních údajů. Vždy nás můžete kontaktovat s žádostí o opravu nebo vymazání nesprávných Osobních údajů. Více informací viz část věnovaná vašim zákonným právům.

 

(M) Minimalizace údajů

Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby vaše Osobní údaje, které Zpracováváme, byly omezeny na Osobní údaje důvodně vyžadované v souvislosti s účely uvedenými v tomto dokumentu. 

 

(N) Uchovávání údajů

Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby vaše Osobní údaje byly Zpracovávány pouze po minimální dobu, která je nezbytná k naplnění účelů uvedených v tomto dokumentu.

Doba uchovávání vašich Osobních údajů se řídí těmito kritérii:

(1) budeme uchovávat kopie vašich Osobních údajů ve formě, která umožňuje identifikaci, pouze po dobu, dokud:

    (a) s vámi udržujeme aktivní vztah (například když vám poskytneme služby, nebo když máme dlouhodobý aktivní vztah); nebo

    (b) jsme ze zákona povinni uchovávat vaše Osobní údaje; nebo

    (c) vaše Osobní údaje jsou zapotřebí v souvislosti se zákonnými účely dle tohoto dokumentu (například když kontaktujete naši asistenční službu a my máme oprávněný zájem na Zpracování předmětných údajů, abychom vám mohli poskytnout tu nejvhodnější pomoc a abychom mohli zlepšovat naše produkty a služby),

plus:

(2) po dobu:

    (a) trvání jakékoli příslušné promlčecí lhůty (tj. jakéhokoli období, během něhož by jakákoli osoba mohla proti nám uplatnit právní nárok v souvislosti s vašimi Osobními údaji, nebo by jakýkoli orgán mohl zahájit správní či jiné řízení, pro které by vaše Osobní údaje mohly být relevantní); a

    (b) dalších dvou (2) měsíců po uplynutí takové promlčecí lhůty (abychom v případě, že nějaká osoba uplatní nárok ke konci promlčecí lhůty, měli k dispozici přiměřenou dobu pro identifikaci Osobních údajů, kterých se nárok týká, nebo v případě, že jakýkoli orgán zahájí řízení, abychom ještě měli v držení příslušnou dokumentaci),

a:

(3) vaše Osobní údaje můžeme nadále Zpracovávat po takovou další potřebnou dobu, jaká je nezbytná, pokud budou vzneseny jakékoli relevantní právní nároky nebo uplatněn jiný právní postup.

Během období uvedených v bodech (a) a (b) výše omezíme Zpracování vašich Osobních údajů na skladování a pokračující zabezpečení takových údajů, vyjma případů, kdy je potřeba je posoudit v souvislosti s jakýmkoli právním nárokem, případně závazkem dle příslušných právních předpisů.

Jakmile uplynou lhůty dle bodu (1), (2) a (3) výše, každá v uvedeném rozsahu, buď:

• trvale vymažeme nebo zničíme příslušné Osobní údaje; nebo

• provedeme anonymizaci Relevantních Osobních údajů.

 

(O) Vaše zákonná práva

Podle příslušných právních předpisů můžete mít řadu práv, pokud jde o Zpracování vašich Osobních údajů, včetně:

• práva neposkytnout nám své Osobní údaje (upozorňujeme však, že se může stát, že nebudeme schopni zajistit vám veškeré výhody spojené s našimi Webovými stránkami, našimi produkty nebo našimi službami, pokud nám své Osobní údaje neposkytnete – například se může stát, že nebudeme schopni vyřídit vaše objednávky bez nezbytných údajů);

• práva požadovat přístup k vašim Osobním údajům nebo právo požadovat jejich kopie, spolu s informacemi o povaze, Zpracování a sdělování předmětných Osobních údajů;

• právo požadovat opravu jakýchkoli nepřesností ve vašich Relevantních osobních údajích;

• právo z oprávněných důvodů požadovat:

- vymazání vašich Relevantních osobních údajů; nebo 

- omezení Zpracování vašich Relevantních osobních údajů;

• právo z oprávněných důvodů vznést námitku proti Zpracování vašich Relevantních osobních údajů z naší strany nebo naším jménem, zejména v případě přímého marketingu;

• právo nechat určité své Relevantní osobní údaje převést jinému Správci, a to v možném rozsahu ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu;

• právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně Profilování, které má pro vás právní účinky nebo jej obdobně významně ovlivňuje;

• právo kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů;

• pokud Zpracováváme vaše Osobní údaje na základě vašeho souhlasu, právo souhlas odejmout (s tím, že odnětí souhlasu se nedotkne zákonnosti jakéhokoli Zpracování, které bylo uskutečněno před dnem, kdy jsme obdrželi oznámení o odnětí souhlasu, a nebrání Zpracování vašich Osobní údaje na základě jiného dostupného právního základu); a

• právo podávat stížnosti ohledně Zpracování vašich Relevantních osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů (zejména Úřadu pro ochranu osobních údajů v členském státu EU, kde pracujete, respektive, v němž k údajnému porušení došlo).

Tím nejsou dotčena vaše práva ze zákona.

Pokud byste chtěli uplatnit některé z těchto práv, případně pokud máte nějaké dotazy ohledně těchto práv nebo jakéhokoli jiného ustanovení tohoto dokumentu, případně ohledně Zpracování vašich Osobních údajů, obraťte se prosím na nás prostřednictvím kontaktních údajů dle části (S) níže, Upozorňujeme, že:

• před naplněním těchto práv po vás můžeme požadovat prokázání totožnosti;

• pokud vaše žádost vyžaduje zjištění dalších skutečností (například stanovení, zda je jakékoli Zpracování v rozporu s příslušnými právními předpisy), prošetříme vaši žádost přiměřeně rychle, než rozhodneme o dalším postupu; a

• pokud je zpracovávání z naší strany založeno na našich povinnostech ze zákona, může se stát, že nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.

 

(P) Cookies a podobné technologie

Když navštívíte nějakou Webovou stránku, můžeme umístit Cookies (malý datový soubor) do vašeho zařízení, nebo číst Cookies již tam umístěné, vždy s vaším souhlasem, pokud je dle právního předpisu zapotřebí. Používáme Cookies k zaznamenání informací o vašem zařízení, prohlížeči, a v některých případech také preferencí a prohlížecích zvycích. To může zahrnovat analýzu toho, jak návštěvníci interagují s našimi Webovými stránkami, abychom mohli zlepšit váš prožitek, poskytnout vám relevantnější obsah a nabídnout vám relevantnější zboží. Vaše Osobní údaje můžeme Zpracovávat prostřednictvím Cookies a podobných technologií.

 

(Q) Podmínky užívání

Veškeré užívání našich Webových stránek, našich produktů nebo našich služeb je plně v souladu s dokumenty www.cine-max.cz. Doporučujeme, abyste tyto dokumenty pravidelně kontrolovali, abyste zaznamenali jakékoli změny, které případně provedeme.

 

(R) Přímý marketing

Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, abychom vás kontaktovali emailem, telefonicky, reklamním sdělením či jinou formou sdělení, a poskytli vám informace o produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Pokud vám poskytujeme produkty nebo služby, můžeme vám zasílat informace o našich produktech a službách, chystaných propagačních akcích, jakož i další informace, které by vás mohly zajímat, s využitím kontaktních údajů, které jste nám poskytli, a vždy v souladu s právními předpisy.

Z našeho reklamního emailového adresáře se můžete kdykoli odhlásit - stačí kliknout na odkaz unsubscribe (odhlásit), který je součástí každého reklamního emailu, který posíláme. Jakmile se odhlásíte, nebudeme vám již posílat reklamní emaily, ale můžeme vás nadále kontaktovat v rozsahu nezbytném pro účely jakýchkoli produktů nebo služeb, které jste si vyžádali.

 

(S) Kontaktní údaje na nás a „Pověřence pro ochranu osobních údajů

S připomínkami, dotazy nebo pochybnostmi ohledně informací uvedených v tomto dokumentu, případně jakýmikoli jinými otázkami ve vztahu ke Zpracování Osobních údajů, které provádíme sami nebo necháme provádět, nás můžete kontaktovat viz níže.

CNMX CINEMA COMPANY CZ, s.r.o.

IČ: 080 40 109
Adresa: Národní 364/39, 110 00, Praha 1 Česká republika
Tel.: +421 905 367 697
e-mail: oznameni@cine-max.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jméno:
e-mail: oznameni@cine-max.cz

 

(T) Seznam správců, zpracovatelů Osobních údajů a Technických zpracovatelů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CNMX CINEMA COMPANY CZ, s.r.o.
IČ: 080 40 109
Adresa: Národní 364/39, 110 00, Praha 1 Česká republika
Tel.: +421 905 367 697
e-mail: oznameni@cine-max.cz

 

(U) Definice pojmů

• "Citlivé osobní údaje" neboli „Osobní údaje zvláštních kategorií“ znamená Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, fyzickém či duševním zdraví, sexuálním životě nebo odsouzení v trestních věcech a trestných činech, skutečném či domnělém, rodné číslo či jakékoli jiné informace, které jsou podle příslušných právních předpisů pokládány za citlivé.

• “Cookie” znamená malý soubor, která se umisťuje na vaše zařízení při návštěvě nějaké webové stránky (včetně našich Webových stránek). Odkaz na “Cookie” v tomto dokumentu zahrnuje analogické technologie, jako je například web beacon a clear GIF.

• “EHP” znamená Evropský hospodářský prostor.

• “Odpovídající jurisdikce” znamená jurisdikci, kterou Evropská komise formálně označila za jurisdikci poskytující adekvátní úroveň ochrany Osobních údajů.

• "Osobní údaje“ jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

• "Profilování“ znamená jakoukoli formu automatizovaného zpracování Osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

• “Relevantní osobní údaje” znamená Osobní údaje, ve vztahu, k nimž působíme jako Správce.

• "Správce" znamená subjekt, který rozhodne, jak a proč budou Osobní údaje Zpracovávány. V mnoha jurisdikcích nese Správce primární odpovědnost za dodržování příslušných předpisů na ochranu Osobních údajů.

• „Technický zpracovatel“ znamená jakoukoli osobu nebo subjekt, který poskytuje služby/řešení na kterém Správce nebo Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce.

• "Úřad pro ochranu osobních údajů" znamená nezávislý orgán státní správy, který je ze zákona pověřen dozorovat dodržování příslušných předpisů na ochranu osobních údajů.

• "Zpracovat", "Zpracováním“ nebo "Zpracovávaný" znamená jakoukoli operaci s Osobními údaji, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

• "Zpracovatel" znamená jakoukoli osobu nebo subjekt, který Zpracovává Osobní údaje pro Správce (mimo zaměstnanců Správce).

• “Webová stránka” znamená jakoukoli webovou stránku, kterou provozujeme nebo udržujeme, nebo provozovanou nebo udržovanou naším jménem.