Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odebírat novinky
Generic win

Vnitřní řád kin CINEMAX

I.    Úvodní ustanovení

1.1    Tento vnitřní řád kin CINEMAX (dále jen jako „Vnitřní řád“) vydává provozovatel sítě kin CINEMAX, společnost CNMX CINEMA COMPANY CZ, s.r.o., IČ: 080 40 109, DIČ: CZ08040109, sídlem Národní 364/39, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312028 (dále jen jako „Provozovatel“).
1.2    Tento Vnitřní řád upravuje práva a povinnosti veškerých zákazníků, jiných návštěvníků nebo jejich doprovodu (dále jen jako „Zákazník“) při pohybu v prostorách jakéhokoli kina provozovaného Provozovatelem v České republice (dále jen jako „kino“).
1.3    Zákazník je povinen se s tímto Vnitřním řádem v jeho plném rozsahu seznámit ještě před zakoupením vstupenky na představení a vstupem do vyhrazených prostor kina.
1.4    Zakoupením vstupenky Zákazník potvrzuje, že se s Vnitřním řádem důkladně seznámil, rozumí mu, souhlasí s ním a zavazuje se jej dodržovat.
1.5    Zákazník plně odpovídá za dodržování Vnitřního řádu nezletilou osobou nebo osobou s omezenou svéprávností, kterou doprovází.

II.    Vstupenky a jejich kontrola

2.1    Rezervace a nákup vstupenek na Představení jsou blíže upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách Provozovatele.
2.2    Zákazník kina, který si chce uplatnit nárok na poskytnutí slevy ze vstupného, je povinen prokázat při koupě vstupenky oprávněnost nároku na uplatnění slevy, a to předložením platného dokladu, který ho k slevě opravňuje. V případě, že nárok neprokáže, slevu mu nelze přiznat. Personál kina je oprávněn požádat o opětovnou kontrolu při vstupu do kinosálu. Pokud Zákazník nárok na slevu neprokáže, bude jeho vstupenka považována za neplatnou a nebude mu umožněn vstup do kinosálu. Zákazník nemá v takovém případě nárok na vrácení vstupného.
2.3    Zákazník kina je povinen uschovat si vstupenku, dokud se zdržuje v prostorách kina a při opuštění kinosálu a návratu do kinosálu je povinen se na požádání personálu kina vstupenkou prokázat. V případě, že se platnou vstupenkou neprokáže, personál kina má nárok nevpustit ho do kinosálu a vykázat ho z prostor kina.
2.4    Při neúčasti na představení nebo při předčasném opuštění kina ztrácí vstupenka platnost a Zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu vstupného.

III.    Pravidla pro představení promítaná ve 3D formátu

3.1    Představení promítaná ve 3D formátu lze shlédnout pouze se speciálními 3D brýlemi.
3.2    Pokud Zákazník nedisponuje vlastními 3D brýlemi, může si je zakoupit přímo na pokladně kina, a to za cenu XX,- Kč. V případě, že si Zákazník kupuje vstupenky na 3D představení online prostřednictvím internetu, zakoupení 3D brýlí může zrealizovat i online společně se vstupenkami zaškrtnutím políčka „Mám zájem o 3D brýle“.

IV.    Zakázané chování

4.1    Zákazníkům kina je zakázáno:
4.1.1    Vstupovat do prostor kina s jídlem a nápoji zakoupenými mimo prostory kina.
4.1.2    Vstupovat do prostor kina s nadrozměrnými zavazadly, včetně nákupních tašek. V prostorách kina není poskytována služba úschovy osobních věcí Návštěvníků.
4.1.3    Vstupovat do prostor kina v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných omamných látek.
4.1.4    Kouřit ve všech prostorách kina.
4.1.5    Jezdit v prostorách kina na kolečkových bruslích, skateboardech a koloběžkách.
4.1.6    Vnášet do prostor kina skleněné lahve a sklenice.
4.1.7    Vnášet do prostor kina střelné zbraně.
4.1.8    Přivádět do prostor kina jakákoli zvířata.
4.1.9    Vstupovat do prostor vyhrazených personálu kina.
4.1.10    Přecházet z jednoho kinosálu do jiného bez platné vstupenky pro daný kinosál.
4.1.11    Používat mobilní telefon během představení.
4.1.12    Během představení se zdržovat na jiném místě než na sedadle v hledišti.
4.1.13    Pořizovat během představení jakékoli zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy na jakékoli zařízení umožňující zhotovení takových záznamů.
4.2    Při porušení těchto zákazů může Zákazníka personál kina vykázat z prostor kina bez nároku na náhradní vstupenku nebo je do prostor kina vůbec nepustit.

V.    Vhodnost obsahu

5.1    Zákazníkovi je zakázáno účastnit se představení, pokud nesplňuje věkovou hranici přípustnosti podle ustanovení § 4 písm. c) a d) zákona č. 462/2012 Sb., o audiovizi, v platném znění.
5.2    Každý Zákazník je povinen na vyzvání personálu kina prokázat, že splňuje věkovou hranici pro návštěvu představení podle ustanovení § 4 písm. c) a d) zákona č. 462/2012 Sb., o audiovizi, v platném znění. Pakliže toto Zákazník neprokáže, je personál kina oprávněn nevpustit ho do kinosálu nebo jej z kinosálu vykázat bez nároku na náhradu vstupného.

VI.    Ostatní ustanovení

6.1    Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je přístup do kinosálu zabezpečený přímo z foyeru kina. V případě zájmu je třeba kontaktovat personál kina pro bližší pokyny.
6.2    Do kinosálu je povolen vstup nezletilých dětí jen na odpovědnost a v doprovodu dospělých osob. V případě rušení průběhu představení a ostatních Zákazníků budou dítě i doprovod požádáni, aby opustili kinosál bez nároku na náhradu vstupného.
6.3    Jakoukoli reklamaci Provozovatel akceptuje jen po předložení vstupenky.
6.4    Vrácené peníze při koupi vstupenek v pokladně kina je třeba si přepočítat přímo u pokladny. Nesrovnalosti ve vrácených penězích zjištěné mimo pokladnu kina nebudou akceptovány.
6.5    Při vstupu do kinosálu a při odchodu z kinosálu jsou Zákazníci povinni zachovat klid. Představení končí až promítnutím závěrečných titulků, Zákazníci jsou z důvodu bezpečnosti povinni zůstat na svých sedadlech až do zapnutí osvětlení kinosálu.
6.6    Únikové východy jsou Zákazníci oprávněni použít pouze v případě evakuace kina.
6.7    Provozovatel nepřebírá zodpovědnost za věci Zákazníků odložené v prostorách kina.
6.8    Zákazníci jsou povinni respektovat upozornění a pokyny personálu kina.
6.9    V případě jakýchkoliv připomínek nebo stížností se Zákazníci obrátí na denního manažera kina. Připomínky a stížnosti je též možné zasílat na e-mail: cine-max@cine-max.cz .
6.10    V případě, že Zákazníci zaznamenají jakékoli podezřelé chování ostatních Zákazníků, upozorní na to personál kina.
6.11    Všechny filmy jsou chráněny autorskými právy.

VII.     Závěrečná ustanovení

7.1    Provozovatel si vyhrazuje právo tento Vnitřní řád kdykoli změnit. Změna je účinná zveřejněním nové verze Vnitřního řádu.
7.2    Tento Vnitřní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění, ke kterému došlo dne 1. 12. 2020.

CINEMAX tým Vám děkuje za pochopení a spolupráci.