Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odebírat novinky
Generic win

Reklamační řád kin CINEMAX

I.    Úvodní ustanovení

1.1    Tento reklamační řád kin CINEMAX (dále jen jako „Reklamační řád“) vydává provozovatel sítě kin CINEMAX, společnost CNMX CINEMA COMPANY CZ, s.r.o., IČ: 080 40 109, DIČ: CZ08040109, sídlem Národní 364/39, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 312028 (dále jen jako „Provozovatel“). 
1.2    Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy, které vznikly anebo vzniknou v souvislosti s kvalitou anebo správností služeb poskytovaných zákazníkům (dále jen jako „Zákazník“) jakéhokoli kina provozovaného Provozovatelem v České republice (dále jen jako „kino“), zejména upravuje postupy a lhůty vyřizování reklamací a ostatní související právní vztahy.
1.3    Reklamací se podle tohoto Reklamačního řádu rozumí podání Zákazníka kina, jehož předmětem je uplatnění práva z odpovědnosti za vadné plnění, případně jakékoliv podání, které upozorňuje na nedostatky v kvalitě služeb poskytovaných personálem kina.
1.4    Zakoupením vstupenky Zákazník potvrzuje, že se s Reklamačním řádem důkladně seznámil, rozumí mu, souhlasí s ním a zavazuje se jej dodržovat.

II.    Kdy nejsou kompenzace umožněny

2.1    Provozovatel neposkytuje kompenzace za překážky, které vznikly na straně Zákazníka, ať už nepozorností při koupi vstupenky, jeho neúčastí na projekci, příp. znehodnocením celkového diváckého zážitku jeho vlastním zaviněním, či okolnostmi, které Provozovatel nemohl ovlivnit.
2.2    Provozovatel neposkytuje kompenzace za volné vstupenky, a tedy z uplatnění volné vstupenky neplyne zákazníkovi žádný nárok na jakékoliv náhrady ze strany Provozovatele. Reklamace se tedy vztahují jen na vstupenky, které byly Zákazníkem koupeny a zaplaceny.
2.3    Jestliže byl Zákazník z důvodu porušení Vnitřního řádu vykázaný z prostoru kinosálu nebo prostoru kina, ztrácí právo další účasti na přestavení, a to bez jakékoliv kompenzace.

III.    Výměna vstupenek s chybnými údaji

3.1    Zákazník je povinen bezodkladně si zkontrolovat všechny údaje na vstupence a potvrdit si, že odpovídají jeho objednávce. V případě koupě e-vstupenky online je tak povinen učinit již před podáním objednávky, v případě zakoupení a převzetí vstupenky v pokladně kina pak přímo v kině, včetně vrácených peněz.
3.2    Reklamace uplatněné více jak po 15 minutách od jejich nákupu v pokladně kina Provozovatel neakceptuje a Zákazníkovi tak nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci.
3.3    V případě e-vstupenek zakoupených online může Zákazník uplatnit reklamaci během každého dne, kdy je kino otevřené veřejnosti, a to během otevírací doby kina pro veřejnost podle platného programu kina, osobně v kanceláři provozního manažera kina nejpozději 3 hodiny před začátkem představení, na které byly vstupenky koupené, příp. mailem na adresu příslušného kina (dle konkrétní adresy uvedené níže v tomto Reklamačním řádě), ihned po zjištění chybných údajů, opět ale nejpozději 3 hodiny před začátkem představení, na které byly vstupenky koupené.
3.4    Chybně koupené vstupenky nelze vrátit, ale pouze vyměnit.

IV.    Změna programu

4.1    Provozovatel si vyhrazuje právo na operativní změnu v programu v jakémkoliv rozsahu bez uvedení důvodu a předcházejícího upozornění.
4.2    Zákazníci, kteří na dané představení neměli koupené vstupenky, tedy Zákazníci s volnými vstupenkami, nemají na kompenzaci nárok.
4.3    Zákazníkům, kteří na dané představení měli vstupenky zakoupeny, bude přednostně nabídnuta výměna vstupenek na náhradní představení podle platného programu kina. V případě, že Zákazník nemá o bezplatnou výměnu vstupenek zájem, má nárok na náhradu vstupného v plné výši. To vše jen v případě, že předloží původní nepoškozené a čitelné vstupenky na zrušené představení.
4.4    Zákazníci, kteří měli na dané představení koupené e-vstupenky, a nebudou mít zájem o výměnu vstupenek na náhradní představení, dostanou náhradu vstupného v plné výši, ale jen v případě, že se prokáží unikátním QR kódem e-vstupenky. Bez prokázání tohoto nároku formou předložení unikátního QR kódu nemá Zákazník nárok na jakoukoliv kompenzaci.


V.    Zrušení představení

5.1    Provozovatel si vyhrazuje právo z provozních důvodů zrušit jakékoliv představení před jeho začátkem, o čemž bude Zákazník bez zbytečného odkladu informován zveřejněním informace na webové stránce Provozovatele, příp. oznámením přímo v místě prodeje vstupenek.
5.2    Zákazníci, kteří na dané představení neměli koupené vstupenky, tedy Zákazníci s volnými vstupenkami, nemají na kompenzaci nárok.
5.3    Zákazníci, kteří na dané představení měli vstupenky zakoupeny, mají nárok na vrácení vstupného v plné výši, a to výměnou za předložené nepoškozené a čitelné vstupenky zakoupené na toto představení. Bez prokázání tohoto nároku předložením nepoškozených a čitelných vstupenek Zákazník nemá nárok na vrácení vstupného.
5.4    Zákazníci, kteří na dané představení měli zakoupeny e-vstupenky, mají nárok na vrácení vstupného v plné výši, pokud se prokáží unikátním QR kódem e-vstupenky. Bez prokázání tohoto nároku formou předložení unikátního QR kódu nemá Zákazník nárok na vrácení vstupného.
5.5    Jestliže bylo představení zrušeno z důvodu technické poruchy, která znemožnila další projekci v odpovídající kvalitě, Zákazník má nárok na výměnu „nevyužitých“ zakoupených vstupenek za volné vstupenky s platností 1 měsíc na představení podle vlastního výběru. V případě, že Provozovatel nemá vstupenku na stejné představení a Zákazník jiné představení neakceptuje, má nárok na vrácení vstupného v plné výši.
5.6    Kompenzaci poskytne Zákazníkovi odpovědný pracovník kina ihned, resp. v lhůtě max. do 30 dní od vzniku poruchy, a to v kině, kde se stala porucha, po předložení nepoškozených a čitelných vstupenek, příp. po prokázání se unikátním QR kódem e-vstupenky.


VI.    Možnost kompenzace při snížené kvalitě projekce

6.1    Narušení představení technickou poruchou omezující kvalitu projekce musí zákazníci ihned po zjištění reklamovat u provozního manažera kina, který zabezpečí posouzení poruchy.
6.2    V případě, že Zákazník reklamoval tuto poruchu před začátkem promítání, resp. do 30 minut od jeho začátku, má nárok na vrácení vstupného v plné výši. Kompenzaci mu poskytne odpovědný pracovník kina, a to výměnou za nepoškozené a čitelné vstupenky, anebo po prokázání se unikátním QR kódem e-vstupenky.
6.3    Pokud se porucha vyskytne a oznámí v průběhu představení, a je možné ji ihned posoudit, v případě uznání reklamace má Zákazník nárok na poskytnutí kompenzace v podobě volných vstupenek na představení podle vlastního výběru, s platností 1 měsíc, za odpovídající počet vstupenek na odpovídající typ představení. Kompenzaci mu poskytne odpovědný pracovník kina, a to výměnou za nepoškozené a čitelné vstupenky, anebo po prokázání se unikátním QR kódem e-vstupenky.
6.4    Pokud Zákazník reklamuje poruchu na konci představení, provozní manažer kina si vyhrazuje dobu 30 dní na přešetření reklamace. O výsledku přešetření bude Zákazníka písemně informovat na adrese uvedené v reklamačním formuláři; přičemž v případě uznání reklamace má Zákazník nárok na poskytnutí kompenzace v podobě volných vstupenek na představení podle vlastního výběru, s platností 1 měsíc, za odpovídající počet vstupenek na odpovídající typ představení. Kompenzaci mu poskytne odpovědný pracovník kina, a to výměnou za nepoškozené a čitelné vstupenky, anebo po prokázání se unikátním QR kódem e-vstupenky.
6.5    Jestliže bylo představení zrušeno, příp. přerušeno před jeho začátkem, anebo v jeho průběhu v důsledku zásahu vyšší moci neovlivnitelné ze strany Provozovatele, např. vyhlášením evakuace v důsledku požárního poplachu, teroristické hrozby, přírodní katastrofy apod., Zákazníci nemají nárok na poskytnutí kompenzace.


VII.    Vrácení vstupenek bez udání důvodu

7.1    Prodej vstupenek a e-vstupenek na filmové a jiné představení se považuje za smlouvu o využití volného času, kdy podnikatel poskytuje toto plnění v určeném termínu a z tohoto důvodu Zákazník jako spotřebitel nemůže, ve smyslu § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smlouvy. Provozovatel tedy neumožnuje Zákazníkům vrátit již zakoupené vstupenky bez udání důvodu ani z důvodu, který nebyl zapříčiněný provozovatelem. Vstupenky je tedy možné reklamovat jen v případech specifikovaných výše v tomto Reklamačním řádu.

VIII.    Zásady přijímání a postupy vyřizování reklamací

8.1    Zákazníci podají reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění problému, nejpozději však do 30 dnů ode dne uskutečnění představení, nebo v případě, že představení neproběhlo, ode dne, kdy mělo být představení uskutečněno, a to podle druhu stížnosti:
a.    osobně u provozního manažera kina vyplněním reklamačního formuláře, příp. písemně do knihy stížností přímo v kině;
b.    písemně na adresu Provozovatele, Národní 364/39, Staré Město, 110 00 Praha 1;
c.    elektronicky na e-mailovou adresu kina kinool@cine-max.cz.
8.2    Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, komu je určena a čeho se návštěvník kina domáhá.
8.3    Reklamace musí obsahovat popis skutkového stavu a musí k ní být přiloženy všechny důkazy, o které se oprávněná osoba při svém tvrzení opírá. Je potřebné, aby reklamující připojil nepoškozené a čitelné vstupenky, anebo unikátní QR kód e-vstupenky, případně doklad z registrační pokladny o koupi reklamovaného zboží prodávaného v kině. Provozovatel vyřídí reklamaci podle možnosti ihned po jejím doručení, nejpozději však ve lhůtě stanovené zákonem. O jejím vyřízení bude návštěvníka písemně informovat.
8.4    Pochybení při nákupu ze strany Zákazníka není možno považovat za reklamaci. Provozovatel však v odůvodněných případech může vyměnit chybně koupené vstupenky na jiný termín.
8.5    Při koupi e-vstupenek prostřednictvím internetové stránky Provozovatele - www.cine-max.cz lze v případě problému na straně Provozovatele, uvedeném v tomto Reklamačním řádu, koupené vstupenky vrátit přímo v kině během provozních hodin, příp. osobně v kanceláři provozního manažera kina vždy nejpozději 3 hodiny před začátkem představení.
8.6    V případě uznání reklamace se peníze za e-vstupenky vrací bezhotovostně do 14 pracovních dní od doručení písemné žádosti o vrácení vstupného, příp. v hotovosti přímo v kině, za podmínek vyplývajících z tohoto Reklamačního řádu. Písemná žádost o vrácení vstupného musí obsahovat důvod reklamace ve smyslu Reklamačního řádu, datum, čas a název představení jednotlivých vstupenek, variabilní symbol platby a číslo účtu, na který má být zaplacená částka zaslána. Neúplná žádost, která nebude obsahovat některý z uvedených údajů, nebude vyřízena.
8.7    Jestliže při procesu koupě vstupenek došlo k odepsání částky za koupi vstupenek z účtu Zákazníka, a nebyl zaslán e-mail s e-vstupenkou na adresu Zákazníka z důvodu, že Zákazník po zaplacení nevyčkal na přesměrování na stránku XXX nebo nezadal správný a funkční e-mail pro doručení e-vstupenky, Provozovatel nenese odpovědnost za nedokončení objednávky a Zákazníkovi nevznikne nárok na vrácení zaplacené ceny e-vstupenky.
8.8    Jestliže při procesu koupě vstupenek došlo k odepsání částky za koupi vstupenek z účtu Zákazníka, a nebyl zaslán e-mail na adresu Zákazníka, samostatná sms není potvrzením úspěšného dokončení nákupu, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby si musí zákazník uplatnit u banky, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla.
V žádném případě takovéto reklamace nevyřizuje Provozovatel.

IX.    Závěrečná ustanovení

9.1    Záležitosti, na které nelze aplikovat tento Reklamační řád, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami. V oblastech, na které Všeobecné obchodní podmínky nedopadají, se aplikuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
9.2    Provozovatel si vyhrazuje právo tento Reklamační řád kdykoli změnit. Změna je účinná okamžikem zveřejnění nové verze Reklamačního řádu.
9.3    Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění, ke kterému došlo dne 1. 12. 2020.


 

Reklamační formulář