Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odebírat novinky
Generic win

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A USTANOVENÍ ON-LINE SOUTĚŽÍ NA FB a IG STRÁNKÁCH

I. Úvodní ustanovení

1.1 Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Všeobecné soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované na facebookových stránkách (dále jen „FB stránky“) a instagramových stránkách (dále jen „IG stránky“) pořadatele.

1.2 Každá jednotlivá soutěž vyhlášena na FB a IG stránkách pořadatele bude nad rámec Všeobecných soutěžních podmínek obsahovat speciální podmínky relevantní pouze pro danou konkrétní soutěž (dále jen „Individuální soutěžní podmínky“).

1.3 Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Všeobecnými soutěžními podmínkami, nestanoví-li jinak Individuální soutěžní podmínky konkrétní soutěže nebo oznámení o vyhlášení soutěže, umístěné na FB a IG stránkách pořadatele.

1.4 Soutěže a propagační akce na FB a IG stránkách Pořadatele nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány, spravovány společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

1.5 Soutěžící poskytují své údaje společnosti CNMX CINEMAX COMPANY CZ s.r.o. a nikoliv společnosti Facebook a Instagram. Informace poskytnuté Soutěžícími budou využity pouze pro potřeby soutěže.

II. Definice použitých pojmů

2.1 Pořadatelem všech soutěží na FB stránkách Pořadatele je společnost CNMX CINEMAX COMPANY CZ s.r.o., IČ 08040109.

2.2 Soutěžícím je každá fyzická osoba starší 18 let, která je svéprávná a má trvalý pobyt v České republice, jež má facebookový a instagramový profil plně v souladu s legislativou spojenou s ochranou osobních údajů, která splní Všeobecné soutěžní podmínky a Individuální soutěžní podmínky. Facebookový a Instagramový profil soutěžícího musí existovat alespoň 3 měsíce a musí být platný po celou dobu trvání soutěže. Soutěžícím nemůže být právnická osoba.

2.3 Výhercem soutěže je soutěžící, který splnil Všeobecné soutěžní podmínky, Individuální soutěžní podmínky a byl vybrán způsobem stanoveným v Individuálních soutěžních podmínkách dané konkrétní soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.

2.4 Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání soutěže, uveřejněné Pořadatelem na FB a IG stránkách Pořadatele.

2.5 Začátkem soutěže je den označený jako začátek soutěže ve vyhlášení soutěže, případně v Individuálních soutěžních podmínkách.

2.6 Koncem soutěže je den označený jako ukončení soutěže ve vyhlášení soutěže, případně v Individuálních soutěžních podmínkách.

III. Obecná pravidla

3.1 Pravidla pro výběr výherce budou stanovena v Individuálních soutěžních podmínkách každé konkrétní soutěže vyhlášené na FB a IG stránkách Pořadatele.

3.2 Výhercům soutěže se budou udělovat výhry specifikované v Individuálních soutěžních podmínkách konkrétní soutěže.

3.3 Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení Všeobecných soutěžních podmínek nebo Individuálních soutěžních podmínek soutěžícím.

3.4 Výhry nejsou převoditelné a nelze je vyměnit. Nebude možné využít hotovostních nebo kreditních alternativ. Pokud by z důvodů, které organizátor soutěže nemohl ovlivnit, nebylo možné uvedenou výhru (výhry) poskytnout, vyhrazuje si organizátor právo poskytnout výhru náhradní ve stejné nebo vyšší hodnotě. Všechny výhry podléhají podmínkám a ustanovením poskytovatelů služeb zahrnutých v příslušné výhře.

3.5 Výherci budou vyzváni ke kontaktování Pořadatele. Pokud výherce nebude ve lhůtě 10 dnů od upozornění na výzvu reagovat, nebo odmítne-li výhru převzít, ztrácí právo na výhru.

3.6 S výhercem bude individuálně domluven způsob převzetí výhry možný formou osobního převzetí výhry nebo zaslání poštou na výhercem určenou adresu na území České republiky. Výhry budou předány nebo zaslány výherci do 30 dnů od data získání kontaktních údajů výherce.

3.7 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vybrat náhradního vítěze, pokud by měl důvodné podezření, že účastník porušil některé z Všeobecných soutěžních podmínek nebo Individuálních soutěžních podmínek.

3.8 Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.

3.9 O jakýchkoliv námitkách či nejasnostech ohledně organizace soutěže a výkladu Všeobecných soutěžních podmínek a Individuálních soutěžních podmínek rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

IV. Práva a povinnosti Soutěžícího

4.1 Soutěžící prohlašuje, že se soutěže účastní dobrovolně a je seznámen se Všeobecnými soutěžními podmínkami a Individuálními soutěžními podmínkami.

4.2 Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou nutné pro získání a předání výhry.

4.3 Soutěžící výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů na FB a IG stránkách Pořadatele a nebudou za to požadovat žádnou úplatu či benefity, tj. že takové zveřejnění bude zdarma.

4.4 Soutěžící zároveň plně v souladu s legislativou o ochraně osobních údajů, poskytuje své osobní údaje pořadateli (správci osobních údajů), pro účel soutěže a předání nebo zaslání případné výhry či plnění povinností spojených s výhrou. Osobní údaje soutěžících nezpracovává žádná třetí strana a nedochází k předávání takových osobních údajů třetím stranám, mimo zveřejnění nezbytných údajů na příslušném facebookovém profilu této soutěže.

4.5 Soutěžící může využít veškerých práv spojených s legislativou na ochranu osobních údajů. .

4.6 Všichni Soutěžící samostatně ponesou jim individuálně možně vzniklé náklady v souvislosti s účastí v soutěži.

V. Práva a povinnosti Pořadatele

5.1 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový nebo instagramový profil odporuje pravidlům Facebooku nebo Instagramu či legislativě ČR či EU.

5.2 Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit Soutěžící ze soutěže, o nichž zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jiného jednání, které není v souladu s pravidly spravedlivé soutěže nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle podmínek soutěže.

5.3 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky či s dobrými mravy.

5.4 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli pozastavit, změnit či ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem, nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoliv odškodnění.

5.5 Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele.

5.6 Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy nebo jejího nesprávného uvedení nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1 Tyto Všeobecné soutěžení podmínky jsou vytvořeny v souladu s právním řádem České republiky. Soutěžící svou registrací v soutěži potvrzuje, že byl s nimi řádně seznámen a zavazuje se jimi řídit.

6.2 Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění těchto Všeobecných soutěžních podmínek, a to i bez předchozího upozornění.

6.3 Tyto Všeobecné soutěžní podmínky jsou platné ode dne 11.8.2021.