Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odebírat novinky
Generic win

Pravidlá súťaže „CINEMAX 17. Narodeniny“

1. Pořadatel
Pořadatelem soutěže ,,CINEMAX 17. narozeniny“ ( dále jen ,,Soutěž“) je CINEMAX, a.s., se sídlem Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 612 367, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka číslo: 3904/B a CINEMAX Bratislava, s.r.o., se sídlem Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO:47661887 zapsaná v Obchodním registru Obchodního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 96678/B, e-mail marketing@cine-max.sk, t.c.: +421 905 906 594 (dále jen ,,Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla soutěže (dále jen,,Pravidla“).

2. Soutěž trvá od 15.6. do 31.8.2023

3. Podmínky účasti

3.1. Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba, která je starší 18 let, má plnou způsobilost na právní úkony a trvalý pobyt na území České republiky a která splní všechny další podmínky Soutěže stanovené v těchto Pravidlech (dále jen,,Účastník“).

3.2. ze Soutěže jsou vyloučené (i) osoby v právním poměru a nebo v poměru podobným pracovnímu poměru k Pořadateli, Zástupci pořadatele a osoby jim blízké,(ii) osoby v pracovním poměru a nebo v poměru podobným pracovnímu poměru k reklamním a promo agenturám spojených s touto Soutěží. Blízkou osobou se rozumí osoba ve smyslu §116 Občanského zákoníku.

4. Pravidla soutěže
Do souteže bude zařazený každý Účastník, který splní následující pravidla soutěže:
V období od 15.6.2023 do 31.|8.2023 se zaregistruje do soutěže na webové stránce cine-max.cz/narozeniny a zároveň si v období od 15.6.2023 do 31.8.2023 zakoupí vstupenku do kina CINEMAX a následně při vstupu do kina (na pokladně kina) si nechá oskenovat unikátní QR kód, který obdržel při registraci.


Zakoupením každé vstupenky ve výše uvedeném období a oskenováním unikátního QR kódu při vstupu do kina na pokladně, získává Účastník vždy další účast v Soutěži na účely losování výhry v Soutěži a jeho šance na výhru se tím zvyšuje.


Jeden QR kód je vázaný na jednu vstupenku do kina. V průběhu dne je možné jeden QR kód oskenovat 2x, ale na různé promítání. To znamená, že jeden účastník soutěže se může v průběhu dne zapojit do soutěže maximálně 2x na svě zůzné promítání, na které má zakoupenou samostatnou vstupenku.

Skenování QR kódu jednoho účastníka na pokladně kina CINEMAX i pro osoby, které nebyli registrované, není možné.

Soutěžící při první návštěvě kina získá jako dárek POPCORN KLASIK zadarmo jako dárek.Ten si může vybrat pouze při první návštěvě kina po registraci a slouží jako aktivace QR kódu. POPCORN KLASIK jako dárek zadarmo není možné využít při další návštěvě kina a každý soutěžící získá POPCORN KLASIK 1x. V případě, že by se účastník rozhodl POPCORN KLASIK nevyužít, nemá nárok na žádnou finanční ani jinou kompenzaci.


Při koupi vstupenky online je nutné prokázat se zakoupenou vstupenkou na pokladně kina.

Možnost získat bonuvovou účast v Soutěži:
Pokud je Účastník při svojí registraci a nebo následně po ní zaregistruje i do odběru newslettera a udělí souhlas s využitím svojí e-mailové adresy na marketingové účely Pořadatele, a zakoupí si alespoň jednu vstupenku do kina CINEMAX a následně při vstupu do kina (na pokladně kina) nechá oskanovat unikátní QR kód při vstupu do kina, získává jednu bonusovou účast v Soutěži. Získání bonusové účastni v Soutěži je možné jen 1x.

Účastník nesmí pro zapojení do Soutěže a splnění podmínek Soutěže používat více e-mailových adres, je oprávněný vykonat registraci jen prostřednictvím jedné e-mailové adresy, ke které bude přiřazený unikátní QR kód. Jeho QR kód oskenují zaměstnanci kina na jeho požádání při každé návštěvě kina CINEMAX a do systému se automaticky zařadí jeho další účast v Soutěži.

Pořadatel nezodpovídá za technické či programové chyby a omyly, které vzniknou při řízení soutěže. Mechanika soutěže je následující. Čím vícekrát účastník soutěže navštíví kino CINEMAX, tím má větší pravděpodobnost získat jednu a nebo více výher. Pro úplné započítání návštěvy jako účasti v Soutěži je nutný scan QR kódu přímo v kině na pokladně a to v případě zakoupení vstupenky fyzicky, ale i online přes webovou stránku.

 

5. Losování a výhra
Výherci Soutěže budou vylosováni náhodným výběrem ze všech Účastníků, kteří se zapojili do Soutěže, zaregistrovali se na webové stránce cine-max.cz/narozeniny a splnili podmínky účasti stanovené Pravidly. Losování proběhne v období od 1.7.2023 do 30.9. 2023 v sídle Pořadatele, který následně bude výherce kontaktovat s oznámením o výhrách a odevzdá následující výhry:


Elektrokolo značky MATE
Poukaz na dovolenou v hodněte 10.000,- Kč od CK Palma
Kurz potápění od SHD v hodnotě 10.500,-
VIP Kartu do kina CINEMAX
Soukromou projekci v CINEMAX
KFC kartu nabitou na 500,- Kč
Poukaz do restaurace sushihub v hodnotě 500,-
Poukaz do optiky Fokus Optika v hodnotě 500,-
Poukaz do květinářstvá Flamengo v hodnotě 500,- Kč
Poukaz do kaděřnictví Michal Dok v hodnotě 1500,- Kč
Měsíční parmenentka do Fitcentra Eurogym
Filmové triko od společnosti CINEMArt
10xlístky do kina VIP
10x klasik popcorn menu
20x lístky do kina Exclusive
20x lístky do kina
10x      poukázka v hodnotě 500 ,- Kč od Olympia Olomouc             

6. Odevzdání výhry

6.1. Zástupce Pořadatele kontaktuje výherce o výhře prostřednictvím e-mailové adresy, kterou účastník zanechal v registraci. Účastník na základě oznámení o výhře poskytne Pořadateli bez zbytečných odkladů požadované kontaktní údaje potřebné k odevzdání předmětu výhry. Pokud výherce neoznámí Pořadateli tyto kontaktní údaje do 3 pracovních dnů, strácí nárok na výhru. Pořadatel je v tomto případě oprávněný v souledě s Pravidly odevzdat výhru náhradníkovi. V případě, že vznikne nárok na výhru výherci a násladně také náhradníkov pro tu stejnou cenu, tato výhra nebude vůbec odevzdaná. Účastník přijetím výhry souhlasí se sdílením výhry ve výšce 19% v případě, že suma výhry přesáhne hodnotu 8.400,- Kč.

6.2. Nárok výherci na výhru zanikne a bude vyloučený ze Soutěže v případě,

    a) Podle bodu 6.1., třetí věty těchto Pravidel
    b) Pokud se výherce vzdá nároku na výhru
    c) Pokud výherce odmítne čerpat (převzít) výhru
    d) Pokud se (i dodatečně) zjistí, že výherce nesplnil kteroukoliv z podmínek účasti v Soutěži
    e) Pokud výherce nesplní kteroukoliv z povinností související s odevzdáním výhry podle bodu 6. těchto pravidel
    f) Pokud výherci nebiude přiznaný nárok na výhru pro nesplnení podmínek účasti v Soutěži

6.3. Výhra je nepřenosná. Pořadatel neposkytuje alternativní plnění, ani peněžní náhradu za výhru.

6.4. Pořadatel nezodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou výherci při čerpání výhry a nebo v souvislosti s ní.


7.  Osobní ustanovení
7.1. Tyto Pravisla stanovují všeobecné a úplné podmínky pro Účast v Soutěži, popisují práva a povinnosti jejich Účastníků a Pořadatelů.

7.2. Pořadatel si vyhrazuje práva na pozouzení splnění všech podmínek Soutěže ze strany Účastníků a také právo na (i) případné vyloučení z účasti na Soutěž pro případné nesplnění některé z nich, (ii) nepřiznání nároku na výhru pro případné nesplnění některé z těchto pomínek; a to i v případě, že případné nesplnění kterékoliv z podmínek bude zjištěné dodatečně (po určení Účastníka za výherce v souladě s těmito Pravidly).

7.3. Každý účastník, který se zapojí do Soutěže ve smyslu bodu 4. Pravidel soutěže, t.j. poskytne Pořadateli svoje kontaktní údaje, vyjadřuje souhlas s Pravidly a zavazuje se jich dodržovat.

7.4.  Účastí v soutěži způsobem uvedených v těchto pravidlách dává Účastník Soutěže ve smysle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob a v souvislosti se spracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů).(Dále jen jako ,,Nařízení“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonu (dále jen ,,zákon“) Pořadatelovi souhlas se spracováním osobních údajů poskytnutých dobrovolně pro tuto Soutěž, v rozsahu : jméno, příjmení,emailová adresa,informace o tom, kolikrát načítal svůj QR kód, informce o tom, jestli se přihlásil do odběru newsletteru (Pořadatel si vyprofiluje, kdo se zúčastnil soutěže a zároveň se v období uvedeným v těchto pravidlech přihlásil na odběr newslettera); za účelem možnosti prověření  platné účasti  v Soutěži,informování o průběhu soutěže a odevzdání výhry. V případě výhrybude Pořadatel spracovávat osobní údaje i na účely doručení výhry a to v rozsahu jméno,příjmení, adresa doručení,telefonní číslo.Pořadatel zveřejní na webové stránce www.cine-max.cz jména výherců v rozsahu jméno, první písmeno příjmení. Pořadatel jako provozovatel za účelem realizace Soutěže poskytne osobní údaje účastníka subjektům, kterým poskytne osobní údaje Pořadetelovivyplývá se zákona;odborným konzultantem a poradcem,kteří jsou vázání zákonnou a nebo smluvní povinností mlčenlivosti, společnosti zabezpečující IT podporu, společnosti poskytující výhru do soutěže za účelem odevzdání výhry;společnost zabezpečující webovou stránku. Souhlas je možné kdykoliv odvolat jinak platnost souhlasu vyprší 6 měsíců ode dne ukončení Soutěže, v případě spracání osobních údajů v souvislosti s daňovými povinnostmi(např. Zákon o dani z příjmu) budou osobně uchovány 10 let následujících po roku, kterého se týkají.Soutěžící bere na vědomí svoje práva,která vyplývají z Nařízení, zejména, ne však pouze:
Právo na odvolání souhlasu,
Právo na poskytnutí informací,
Právo na přístup k osobním údajům,
Právo na omezení souhlasu zpracování,
Právo na vymazání (právo na zapomenutí),
Právo na opravu.
Přenos osobních údajů do třetích krajin se neuskutečňuje. Vyhlašovatel nevykovonává automatizované individuální rozhodování včetně profilování.Souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to za stejných podmínek a příslušnou formou jako byl souhlas udělený.Odvolání souhlasu můžete uskutečnit prostřednictvím emailu na oznámeni@cine-max.cz a nebo odvolání souhlasu zaslat na adresu jednoho Pořadatelů, do rukou zodpovědnéosoby. Soutěžící vyhlašuje, že se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů, které najdete na ___ , a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé, a ze jsou Pořadateli poskytnuty dobrovolně.

7.5. Na zařazení soutěže a do vylosánání, ani na výhru v Soutěži nemají Účastníci právní nárok. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučené.
7.6. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv zrušit i bez uvedení důvodu, a nebo upravit Pravidla kdykoliv v průběhu trvání soutěže i bez uvedení důvodu a náhrady nákladů.

7.7. Účastníci berou na vědomí, že nemají nárok na úhradu nákladů vynaložených na účast v Soutěži. Pořadatel nezodpovídá za žádné škody vzniknuté v souvislosti s neuplatněním, nepřevzetím, vzdáním se a nebo nevyužitím výhry. Pořadatel není zodpovědný za funkčnost internetového spojení a nebo webové stránky. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nesprávné a nebo neúplnné poskytnuté kontaktní údaje Účastníka a nebo oznámené výhercem Pořadatelovi podle bodu 6.1. těchto pravidel.

Bratislava, 1.6.2023