Menu
Filtre (0)
Popover
Times
City
Odebírat novinky
Generic win

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FACEBOOK a INSTAGRAM - SOUTĚŽ

Tento dokument předkládá CNMX CINEMAX COMPANY CZ, s.r.o. svým jménem jako „správce osobních údajů“ a je určena Vám (společně “vy” nebo „subjekt osobních údajů“).

Vážení, naše společnost (správce osobních údajů) v rámci soutěže na FACEBOOKu a INSTARGRAMu bude zpracovávat vaše osobních údaje. Chtěli bychom vás proto informovat v souladu s článkem 13 nařízení GDPR o tom, proč a jak a za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme.

(A) Jak získáváme Vaše osobní údaje

S ohledem na testování shromažďujeme vaše osobní údaje:

 • přímo od Vás,
 • z prostředí FACEBOOK a INSTAGRAM

(B) Osobní údaje (kategorie), které můžeme zpracovávat

Společnost může zpracovávat následující Osobní údaje:

 • Základní údaje: Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, FACEBOOK jméno/INSTAGRAM jméno, vzájemné iterace (komunikace a záznamy o ní) mezi námi a Vámi.

(C) Účely a právní základ zpracování dotčených osobních údajů

(C.1.) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny

 • Zobrazení osobních údajů na Internetových stránkách, FACEBOOKU a INSTAGRAMU: zobrazení osobních údajů vítěze soutěží na Internetových stránkách, FACEBOOKu INSTAGRAMu správce osobních údajů.
 • Poskytnutí „Film karty“ a jejich služeb: vítězi soutěže na FACEBOOKu a INSTAGRAMu správce osobních údajů.
 • Komunikace s vítězem soutěže

(C.2.) Právní základ pro Zpracování

 • Plnění smluvní povinnosti: Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat podle čl. 6. odst. (1) písmeno b) obecného nařízení GDPR, je-li zpracování nezbytné pro účely jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • Oprávněný zájem: Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat podle čl. 6. odst. (1) písmeno f) obecného nařízení GDPR, pokud máme na Zpracování oprávněný zájem. V každém případě usilujeme, aby bylo zajištěno níže uvedené:
 1. Zpracování je v souladu se zákonem, je přiměřené a prováděné v souladu s podmínkami tohoto dokumentu;
 2. máme oprávněný obchodní zájem na provedení Zpracování; a
 3. není zde vyšší pravděpodobnost nepříznivého dopadu na vaše zájmy, základní práva nebo svobody v důsledku Zpracování.

(D) Doba uchování daných osobních údajů

(1) Vaše osobní údaje budeme uchovávat ve formě, která umožní vaši identifikaci, pouze po dobu:

(a) 3 let

(b) po kterou jsme ze zákona povinni uchovávat Vaše osobní údaje; nebo

(c) Vaše osobní údaje jsou nezbytné v souvislosti se zákonnými účely stanovenými v tomto oznámení (např. po dobu kdy zdravotní pojišťovny mohou provést kontrolu za účelem prověřování oprávnění správce k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení testů);

Plus:

2) doba trvání:

(a) trvání jakékoli příslušné promlčecí lhůty (tj. jakéhokoli období, během něhož by jakákoli osoba mohla proti nám uplatnit právní nárok v souvislosti s vašimi osobními údaji, nebo by jakýkoli orgán mohl zahájit správní či jiné řízení, pro které by vaše osobní údaje mohly být relevantní); a

(b) další dvouměsíční období po uplynutí takové promlčecí lhůty (abychom v případě, že nějaká osoba uplatní nárok ke konci promlčecí lhůty, měli k dispozici přiměřenou dobu pro identifikaci osobních údajů, kterých se nárok týká, nebo v případě, že jakýkoli orgán zahájí řízení, abychom ještě měli v držení příslušnou dokumentaci),

a:

(3) Kromě toho, pokud budou vzneseny jakékoli příslušné právní nároky nebo bude zahájeno jakékoli jiné právní řízení, můžeme pokračovat ve zpracování Vašich osobních údajů po taková další období, která jsou nezbytná v souvislosti s tímto nárokem nebo takovým řízením.

(E) Předávání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

(F) Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Nejsou.

(G) Práva, která máte ve vztahu k Vašim osobním údajům

Podle příslušných právních předpisů můžete mít řadu práv, pokud jde o Zpracování vašich Osobních údajů, včetně:

 • práva neposkytnout nám své Osobní údaje (upozorňujeme však, že se může stát, že nebudeme schopni zajistit vám veškeré výhody spojené s našimi Webovými stránkami, našimi produkty nebo našimi službami, pokud nám své Osobní údaje neposkytnete – například se může stát, že nebudeme schopni vyřídit vaše objednávky bez nezbytných údajů);
 • práva požadovat přístup k vašim Osobním údajům nebo právo požadovat jejich kopie, spolu s informacemi o povaze, Zpracování a sdělování předmětných Osobních údajů;
 • právo požadovat opravu jakýchkoli nepřesností ve vašich Relevantních osobních údajích;
 • právo z oprávněných důvodů požadovat:
 1. vymazání vašich Relevantních osobních údajů; nebo
 2. omezení Zpracování vašich Relevantních osobních údajů;
 • právo z oprávněných důvodů vznést námitku proti Zpracování vašich Relevantních osobních údajů z naší strany nebo naším jménem, zejména v případě přímého marketingu;
 • právo nechat určité své Relevantní osobní údaje převést jinému Správci, a to v možném rozsahu ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu;
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně Profilování, které má pro vás právní účinky nebo jej obdobně významně ovlivňuje;
 • právo kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů;
 • pokud Zpracováváme vaše Osobní údaje na základě vašeho souhlasu, právo souhlas odejmout (s tím, že odnětí souhlasu se nedotkne zákonnosti jakéhokoli Zpracování, které bylo uskutečněno před dnem, kdy jsme obdrželi oznámení o odnětí souhlasu, a nebrání Zpracování vašich Osobní údaje na základě jiného dostupného právního základu); a
 • právo podávat stížnosti ohledně Zpracování vašich Relevantních osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů (zejména Úřadu pro ochranu osobních údajů v členském státu EU, kde pracujete, respektive, v němž k údajnému porušení došlo).

(H) Kontaktní údaje

Jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení nebo ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, mohou být adresovány Pověřenci ochrany osobních údajů na e-mailové adrese: dpo@dpohotline.cz

(CH) Definice pojmů

 • "FACEBOOK" sociální síť.
 • „INSTAGRAM“ sociální síť.
 • "Osobní údaje“ jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • “Relevantní osobní údaje” znamená Osobní údaje, ve vztahu, k nimž působíme jako Správce.
 • "Správce" znamená subjekt, který rozhodne, jak a proč budou Osobní údaje Zpracovávány. V mnoha jurisdikcích nese Správce primární odpovědnost za dodržování příslušných předpisů na ochranu Osobních údajů.
 • "Zpracovat", "Zpracováním“ nebo "Zpracovávaný" znamená jakoukoli operaci s Osobními údaji, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 • "Zpracovatel" znamená jakoukoli osobu nebo subjekt, který Zpracovává Osobní údaje pro Správce (mimo zaměstnanců Správce).
 • “Webová stránka” znamená jakoukoli webovou stránku, kterou provozujeme nebo udržujeme, nebo provozovanou nebo udržovanou naším jménem.